banner

Typy zezwoleń na pracę dla cudzoziemców

Załatwienie spraw administracyjnych w urzędach bywa skomplikowane i w wielu przypadkach niejasne, szczególnie dla cudzoziemców. Poszukują oni pomocy przy sporządzaniu deklaracji i oficjalnych pism oraz oczekują wsparcia przy ich prawidłowym złożeniu w wybranym wydziale. Firma Wega.Lyrea zapewnia legalizacje pobytu oraz legalne zatrudnienie przyszłego pracownika. Zajmie się wszelkimi formalnościami, znajdzie najkorzystniejsze rozwiązanie problemu oraz udzieli wsparcia w wielu kwestiach, które właśnie dla obcokrajowców, są wręcz niezrozumiałe. Załatwienie odpowiedniego zezwolenia nie zawsze jest sprawą prostą.

 

Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń na pracę cudzoziemca przewidziano różne typy zezwoleń. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca na terytorium RP powinien określać typ zezwolenia w poniższych kategoriach:

  • A – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę na terytorium Polski na podstawie umowy z podmiotem, mającym siedzibę lub miejsce zamieszkania, czy oddział, zakład lub inną formę zorganizowanej działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  • B – dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę, która polega na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców czy też będącej spółką kapitałową w organizacji lub prowadzeniu spraw spółki komandytowej, lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;
  • C – dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę u zagranicznego pracodawcy oraz jest delegowany na terytorium Polski na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału czy zakładu podmiotu zagranicznego lub podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), z pracodawcą zagranicznym;
  • D – dotyczy cudzoziemca pracującego u pracodawcy zagranicznego, który nie posiada oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terenie Polski oraz jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonywania usługi tymczasowej i okazjonalnej, eksportowej;
  • E – dotyczy cudzoziemca pracującego u pracodawcy zagranicznego i oddelegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w pkt 2–4;
  • S – dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terenie Polski w zakresie działalności określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 9 tejże ustawy, na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba, miejsce zamieszkania, oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności mieści się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z Rozporządzeniem ministra rodziny, pracy i polityki społecznej przedsiębiorcy działający w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie, rybactwie i prowadzący działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, mogą ubiegać się o zezwolenie na pracę typu S dla cudzoziemców.

 

Osoby niepotrzebujące zezwolenia na pracę

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewidziała wiele odstępstw od obowiązku posiadania zezwolenia na pracę przez obcokrajowców. Z ubiegania się o zezwolenie na pracę są wyłączone osoby, które mają status uchodźcy nadany na terytorium RP, posiadające zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, obywatele państw członkowskich UE oraz obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależące do UE. Zezwolenia na pracę nie wymaga się od osób posiadających ważną Kartę Polaka i studenci studiów stacjonarnych odbywanych w Polsce.