banner

Kiedy urząd może odmówić wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca?

Zezwolenie na pracę jest wydawane cudzoziemcom po spełnieniu przez nich odpowiednich warunków i złożeniu stosownych dokumentów. W wybranych przypadkach nie jest jednak przyznawane. Co ważne, powody mogą leżeć zarówno po stronie cudzoziemca, jak i pracodawcy.

Odmowa wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca w Polsce jest możliwa na przykład wtedy, kiedy zawarł on we wniosku nieprawdziwe lub fałszywe informacje. Przyczyną odmowy może być również posłużenie się przez niego fałszywymi dokumentami czy zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, a także skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów (dot. przyznawania mu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę).

Do pozostałych powodów odmówienia przez urząd wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca należy nieposiadanie przez niego odpowiedniego przygotowania (np. kwalifikacji) do podjęcia pracy w zawodzie regulowanym, niespełnienie wymagań podmiotu powierzającego wykonywanie pracy oraz osiągnięcie limitu udzielonych zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.

 

W jakich sytuacjach zezwolenie na pracę cudzoziemca może zostać cofnięte?

Cofnięcie wydania zezwolenia na pracę natomiast następuje wtedy, kiedy stanowisko określone w zezwoleniu zmieniło się lub wysokość wynagrodzenia została obniżona, a dane w dokumencie pozostały takie same. Innym przykładem sytuacji, w której do niego dochodzi, jest ustanie celu pobytu, na podstawie którego uzyskano zezwolenie na pracę czy zaleganie z zapłatą podatków.

Cudzoziemiec może nie otrzymać zezwolenia na pracę również wtedy, kiedy został wpisany do wykazu osób, których pobyt w Polsce jest niepożądany, wymaga tego potrzeba obrony i zachowania bezpieczeństwa państwa czy porządku publicznego bądź cudzoziemiec zawarł we wniosku o zezwolenie na pracę nieprawdziwe dane osobowe.