banner

Jak zatrudnić do pracy cudzoziemca spoza UE?

Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej muszą uzyskać zezwolenie na pracę w Polsce. Pracodawca zgłasza wolny etat we właściwym urzędzie pracy, celem udostępnienia oferty pracy dla bezrobotnych oraz poszukujących pracy polskich obywateli lub obcokrajowców, posiadających zezwolenie na osiedlenie się. Pracodawca musi również zgłosić wolne miejsca pracy w systemie EURES. Urząd przyjmujący zgłoszenie wystawia opinię na temat realizacji oferty pracy, z wyjaśnieniem, opisem, czy na wnioskowane stanowisko byli kandydaci, czy ich kandydatury zostały odrzucone i z jakiego powodu. Postępowanie w sprawie uzyskania zezwolenia na zatrudnienie obcokrajowca toczy się przed wojewodą właściwym dla siedziby pracodawcy czy miejsca przedsiębiorstwa, w którym będzie pracował cudzoziemiec. Cudzoziemiec pracuje wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia na zatrudnienie w Polsce.

 

 

Zatrudnienie na podstawie umowy innej niż umowa o pracę

W sytuacji, w której pracodawca chce zatrudnić cudzoziemca pochodzącego z kraju spoza UE, na podstawie umowy zlecenie, umowę o świadczenie usług lub umowę o dzieło, niezbędne jest uzyskanie zezwolenia na pracę. Procedura trwa około 2,5-3 miesięcy. Obywatel państwa spoza Unii Europejskiej może legalnie pracować w Polsce, po spełnieniu takich warunków jak: posiadanie zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, lub być zwolnionym z tego wymogu na podstawie szczególnych przepisów. Muszą również posiadać odpowiednią wizę lub zezwolenie na pobyt, wykonywać pracę na warunkach zawartych w zezwoleniu lub oświadczeniu, oraz podpisać z pracodawcą umowę dotyczącą pracy. Pomoc w uzyskaniu zezwoleń o pracę oraz samego zatrudnienia oferuje firma Wega.Lyrea.

 

Obcokrajowcy pracujący w Polsce bez zezwolenia

Niektóre grupy obcokrajowców spoza UE nie muszą mieć zezwolenia na legalną pracę w Polsce. Należą do nich cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały, jak również:

  • posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydane w Polsce lub w wyjątkowych sytuacjach udzielone przez inne państwo członkowskie UE;
  • studenci studiów stacjonarnych w Polsce studiujący na podstawie wizy;
  • posiadający ważną Kartę Polaka;
  • studenci studiów stacjonarnych w Polsce studiujący i przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego z tytułu studiów przez cały okres ważności zezwolenia na pobyt;
  • absolwenci polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach i w instytutach naukowych i badawczych;
  • posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce udzielone w związku z zawarciem małżeństwa z obywatelem polskim lub cudzoziemcem posiadającym status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, pobyt tolerowany lub ochronę czasową nadaną mu w Polsce.

W Polsce bez zezwolenia mogą pracować obywatele Armenii, Białorusi, Rosji, Ukrainy, Gruzji lub Mołdawii. Muszą jednak wykonywać pracę na terenie naszego kraju do 6 do 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń.