banner

Jak zatrudnić cudzoziemca z Unii Europejskiej?

Coraz więcej firm w Polsce decyduje się zatrudnić obywateli Unii Europejskiej zarówno do prac fizycznych, jak i umysłowych. Trzeba zaznaczyć, że przepisy prawa wymagają dopełnienia konkretnych formalności, zarówno podczas podejmowania pracy przez osoby z innych Państw Unii Europejskiej, jak i zza wschodniej granicy. Jak zatrudnić obywatela UE? O tym w dzisiejszym wpisie.

 

Zatrudnienie cudzoziemca — co trzeba zrobić?

W świetle obowiązujących przepisów nie ma ograniczeń czy to liczbowych, czy stanowiskowych dotyczących tego kto i na jakie stanowisko może zatrudnić cudzoziemca nic zdobić. Decyzję taką mogą podjąć tak samo osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, jak również osoby fizyczne nieprowadzące działalności (np. nianie, opiekunki, pomoc domowa). W przypadku tej grupy społecznej jest o tyle łatwiej, że nie jest wymagane dla obywateli UE żadne zezwolenie, a warunki pracy, zasady zatrudniania obywateli z Unii są identyczne jak w przypadku zatrudniania osób z Polski, podobnie jak ludzi z państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie są członkami Unii Europejskiej, oraz m.in. uchodźców, osób mających zgodę na pobyt tolerowany, zezwolenie na pobyt stały. Stan prawny, a raczej przesłanki do wykonywania pracy na terytorium RP przez cudzoziemca określa art. 87  Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, określając również, kto w świetle prawa zwolniony jest z posiadania zezwolenia.

 

Na czym polega specyfika zatrudniania osoby z terenu UE?

W przypadku osób z UE należy zastosować te same wymogi wynikające z Kodeksu pracy lub Kodeksu cywilnego (gdy zatrudnienie przyjmie formę umowy cywilnoprawnej), co wobec obywateli polskich. Warunkiem jednak koniecznym do podjęcia przez cudzoziemca z krajów UE pracy jest przedłożenie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo. Obcokrajowiec z UE nie musi rejestrować swego pobytu do 3 miesięcy, powyżej tego terminu musi udać się do urzędu wojewódzkiego właściwego dla miejsca pobytu i zarejestrować pobyt.