banner

Jak uzyskać zezwolenie jednolite - na pobyt czasowy i pracę cudzoziemca?

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę jest dokumentem, uprawniającym cudzoziemca do legalnego przebywania na terytorium Polski przez czas dłuższy niż 3 miesiące oraz wykonywania pracy zawodowej. Uzyskanie zezwolenia, zwalnia cudzoziemca od ubiegania się o wydanie osobnego zezwolenia o pracę.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia obcokrajowiec musi złożyć osobiście, najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu na terenie Polski. Dokument wydawany jest na 3 lata. Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę jest dokumentem, pozwalającym legalnie pracować i przebywać na terytorium Polski przez czas dłuższy niż 3 miesiące. Posiadanie takiego dokumentu zwalnia obcokrajowca, z ubiegania się o wydanie osobnego zezwolenia i pracę. Do podjęcia pracy w Polsce wystarczy jednolite zezwolenia o pobyt czasowy i pracę. W uzyskaniu jednolitego zezwolenia pomaga firma Wega.Lyrea Ludmiła Kuczeriawa.

 

Cudzoziemiec musi spełnić określone warunki

Aby uzyskać jednolite zezwolenie na pobyt czasowy, obcokrajowiec musi spełnić kilka warunków: w Polsce musi przebywać w celu wykonywania pracy, powinien mieć miejsce zamieszkania w naszym kraju, ubezpieczenie zdrowotne i źródło regularnego dochodu umożliwiającego pokrycie kosztów utrzymania siebie oraz rodziny. Pracodawca może zatrudnić obcokrajowca pod pewnymi warunkami: nie może znaleźć pracowników na lokalnym rynku pracy oraz warunki pracy i wysokość wynagrodzenia muszą być porównywalne do obowiązujących dla pracowników na podobnym stanowisku, pracujących w zbliżonym wymiarze godzin. O udzielenie jednolitego zezwolenia nie mogą ubiegać się następujący cudzoziemcy:

  • pracownicy delegowani przez pracodawcę mającego siedzibę poza granicami Polski;
  • osoby przebywające na terytorium Polski na podstawie zobowiązań określonych w umowach międzynarodowych, dotyczących ułatwienia wjazdu i czasowego pobytu niektórych kategorii osób fizycznych zajmujących się wymianą handlową lub inwestycjami;
  • prowadzący działalność gospodarczą w Polsce;
  • wykonujący w Polsce pracę sezonową;
  • przebywający na terytorium Polski na podstawie wizy wydanej przez polski organ w celu turystycznym lub odwiedzin u rodziny, lub przyjaciół;
  • przebywający na terytorium Polski w celu turystycznym lub w celu odwiedzin u rodziny, lub przyjaciół, na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen.

 

Dokumenty, jakie musi złożyć cudzoziemiec

Aby uzyskać jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, obcokrajowiec musi osobiście złożyć komplet wymaganych dokumentów wraz z takimi załącznikami jak: wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (w 3 egzemplarzach), 4 fotografie o określonych parametrach, kserokopia ważnego dokumentu podróży, informacja starosty właściwego dla miejsca wykonywania pracy o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych. Wniosek z załącznikami musi złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu. Brak jednego z dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni, od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Wraz z wnioskiem obcokrajowiec składa odciski linii papilarnych, wnosi opłatę skarbową i dołącza potwierdzenie dokonania wpłaty. Opłata skarbowa wynosi 440 zł, za wydanie karty pobytu 50 zł, zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca pełniącego funkcję w zarządzie spółki z.o.o. lub spółki akcyjnej, której udziałów lub akcji nie posiada 340 zł. Brak jednego z powyższych dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.